Hokuto no Gun

August 26, 2018
Kengan Ashura Zero v.01 c.03 Hokuto no Gun
August 25, 2018
Takeda Shingen (YOKOYAMA Mitsuteru) v.08 c.67 HappyScans!, Hokuto no Gun
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen v.01 c.09 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter - Hieda Reijirou no Field Note yori v.01 c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
August 24, 2018
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen v.01 c.09 HappyScans!, Hokuto no Gun
August 23, 2018
Youkai Hunter - Hieda Reijirou no Field Note yori c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
August 22, 2018
Babel 2-Sei v.07 c.30 HappyScans!, Hokuto no Gun
August 21, 2018
Be-Bop-Highschool v.11 c.92 HappyScans!, Hokuto no Gun
Be-Bop-Highschool v.11 c.91 HappyScans!, Hokuto no Gun
August 20, 2018
Be-Bop-Highschool v.11 c.93 HappyScans!, Hokuto no Gun
Be-Bop-Highschool v.11 c.92 HappyScans!, Hokuto no Gun
August 19, 2018
Reddo Shi–sa– v.01 c.09 Hokuto no Gun
August 18, 2018
Kengan Ashura Zero v.01 c.02 Hokuto no Gun
August 17, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.04 c.40 Hokuto no Gun
August 16, 2018
Otokojuku Gaiden - Daigouin Jaki v.02 c.08 Hokuto no Gun
August 15, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.04 c.23 Hokuto no Gun
August 14, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.11 c.99 Hokuto no Gun
August 13, 2018
Kengan Ashura Zero c.01 Hokuto no Gun
Kengan Ashua c.01 Hokuto no Gun
August 12, 2018
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.21 c.167 Hokuto no Gun
August 10, 2018
Zero - The Man of the Creation v.05 c.30 Hokuto no Gun
August 9, 2018
Super Doctor K v.10 c.86 Hokuto no Gun
August 8, 2018
Hawkwood v.03 c.14 HappyScans!, Hokuto no Gun
August 7, 2018
Yume Maboroshi no Gotoku v.08 c.57 Hokuto no Gun
August 6, 2018
Kengan Ashua v.14 Extra Hokuto no Gun
Takeda Shingen (YOKOYAMA Mitsuteru) v.08 c.66 HappyScans!, Hokuto no Gun
August 3, 2018
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen v.01 c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
August 2, 2018
Youkai Hunter - Hieda Reijirou no Field Note yori c.06 HappyScans!, Hokuto no Gun
August 1, 2018
Munakata Kyouju Ikouroku v.11 c.35 Hokuto no Gun
July 31, 2018
Kujakuou c.01 HappyScans!, Hokuto no Gun
July 30, 2018
Babel 2-Sei v.07 c.29.5 HappyScans!, Hokuto no Gun
July 29, 2018
Kengan Ashua v.14 c.116 Hokuto no Gun
July 28, 2018
Reddo Shi–sa– v.01 c.08 Hokuto no Gun
July 27, 2018
Otoko Ippiki Gaki Daishou v.01 c.05 Hokuto no Gun
July 26, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.39 Hokuto no Gun
July 25, 2018
Otokojuku Gaiden - Daigouin Jaki v.01 c.07 Hokuto no Gun
July 24, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.04 c.22 Hokuto no Gun
July 23, 2018
Kengan Ashua v.14 c.115 Hokuto no Gun
July 22, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.11 c.98 Hokuto no Gun
July 20, 2018
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.21 c.166 Hokuto no Gun
July 19, 2018
Zero - The Man of the Creation v.05 c.29 Hokuto no Gun
July 18, 2018
Super Doctor K v.10 c.85 Hokuto no Gun
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.03 c.09 HappyScans!, Hokuto no Gun
July 17, 2018
Hawkwood v.03 c.13 HappyScans!, Hokuto no Gun
July 16, 2018
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.03 c.09 HappyScans!, Hokuto no Gun
July 15, 2018
Yume Maboroshi no Gotoku v.08 c.56 Hokuto no Gun
July 13, 2018
Takeda Shingen (YOKOYAMA Mitsuteru) v.08 c.65 HappyScans!, Hokuto no Gun
July 12, 2018
Kengan Ashua v.14 c.114 Hokuto no Gun
July 11, 2018
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen v.01 c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
July 10, 2018
Munakata Kyouju Ikouroku v.11 c.34 Hokuto no Gun
July 9, 2018
Kengan Ashua v.14 c.113 Hokuto no Gun
July 8, 2018
Youkai Hunter - Hieda Reijirou no Field Note yori c.05 HappyScans!, Hokuto no Gun
July 6, 2018
Babel 2-Sei v.06 c.29 HappyScans!, Hokuto no Gun
July 5, 2018
Reddo Shi–sa– v.01 c.07 Hokuto no Gun
July 4, 2018
Shutendouji v.09 Dynamic Pro Scanlations, HappyScans!, Hokuto no Gun
July 3, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.38 Hokuto no Gun
July 2, 2018
Otokojuku Gaiden - Daigouin Jaki v.01 c.06 Hokuto no Gun
July 1, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.03 c.21 Hokuto no Gun
June 30, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.11 c.97 Hokuto no Gun
June 28, 2018
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.21 c.165 Hokuto no Gun
June 27, 2018
Zero - The Man of the Creation v.05 c.28 Hokuto no Gun
June 26, 2018
Super Doctor K v.10 c.84 Hokuto no Gun
June 25, 2018
Mad Bull 34 v.09 c.36 HappyScans!, Hokuto no Gun
June 24, 2018
Black Knight Bat v.01 c.01 HappyScans!, Hokuto no Gun
June 23, 2018
Kengan Ashua v.14 c.112 Hokuto no Gun
June 22, 2018
Space Adventure Cobra v.06 c.12 HappyScans!, Hokuto no Gun
June 21, 2018
Hawkwood v.02 c.12 HappyScans!, Hokuto no Gun
June 20, 2018
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.03 c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
June 19, 2018
Yume Maboroshi no Gotoku v.08 c.55 Hokuto no Gun
June 18, 2018
Takeda Shingen (YOKOYAMA Mitsuteru) v.08 c.64 HappyScans!, Hokuto no Gun
June 17, 2018
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen v.01 c.06 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter - Hieda Reijirou no Field Note yori c.04 HappyScans!, Hokuto no Gun
June 15, 2018
Babel 2-Sei v.06 c.28 HappyScans!, Hokuto no Gun
June 14, 2018
Kengan Ashua v.14 c.111 Hokuto no Gun
June 13, 2018
Reddo Shi–sa– v.01 c.06 Hokuto no Gun
June 12, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.37 Hokuto no Gun
June 11, 2018
Otokojuku Gaiden - Daigouin Jaki v.01 c.05 Hokuto no Gun
June 9, 2018
Kengan Ashua v.14 c.110 Hokuto no Gun
June 8, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.03 c.20 Hokuto no Gun
June 7, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.11 c.96 Hokuto no Gun
June 6, 2018
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.21 c.164 Hokuto no Gun
June 5, 2018
Zero - The Man of the Creation v.05 c.27 Hokuto no Gun
June 4, 2018
Super Doctor K v.10 c.83 Hokuto no Gun
June 2, 2018
Kengan Ashua v.14 c.109 Hokuto no Gun
June 1, 2018
Mad Bull 34 v.09 c.35 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 31, 2018
Space Adventure Cobra v.06 c.11 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 30, 2018
Hawkwood v.02 c.11 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 29, 2018
Yume Maboroshi no Gotoku v.08 c.54 Hokuto no Gun
May 28, 2018
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.03 c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 27, 2018
Kengan Ashua v.13 Extra Hokuto no Gun
May 25, 2018
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen v.01 c.05 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 24, 2018
Babel 2-Sei v.06 c.27 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 23, 2018
Zenikko v.03 c.11 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 22, 2018
Reddo Shi–sa– v.01 c.05 Hokuto no Gun
May 21, 2018
Otoko Ippiki Gaki Daishou v.01 c.04 Hokuto no Gun
May 20, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.36 Hokuto no Gun
May 19, 2018
Mad Bull 34 v.09 c.34 HappyScans!, Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.13 c.108 Hokuto no Gun
Mada, Ikiteru... v.01 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 18, 2018
Otokojuku Gaiden - Daigouin Jaki v.01 c.04 Hokuto no Gun
May 17, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.03 c.19 Hokuto no Gun
May 16, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.11 c.95 Hokuto no Gun
May 15, 2018
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.21 c.163 Hokuto no Gun
May 14, 2018
Zero - The Man of the Creation v.05 c.26 Hokuto no Gun
May 13, 2018
Super Doctor K v.10 c.82 Hokuto no Gun
May 12, 2018
Hawkwood v.02 c.10 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 11, 2018
Kengan Ashua v.13 c.107 Hokuto no Gun
May 10, 2018
Yume Maboroshi no Gotoku v.08 c.53 Hokuto no Gun
May 9, 2018
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.03 c.06 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 8, 2018
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen v.01 c.04 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 7, 2018
Youkai Hunter - Hieda Reijirou no Field Note yori c.03 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter - Hieda Reijirou no Field Note yori c.02 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 6, 2018
Otoko Ippiki Gaki Daishou v.01 c.03 Hokuto no Gun
May 5, 2018
Babel 2-Sei v.06 c.26 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 4, 2018
Kengan Ashua v.13 c.106 Hokuto no Gun
May 3, 2018
Reddo Shi–sa– v.01 c.04 Hokuto no Gun
May 2, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.35 Hokuto no Gun
May 1, 2018
Otokojuku Gaiden - Daigouin Jaki v.01 c.03 Hokuto no Gun
April 30, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.03 c.18 Hokuto no Gun
April 29, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.94 Hokuto no Gun
April 28, 2018
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.21 c.162 Hokuto no Gun
April 27, 2018
Kengan Ashua v.13 c.105 Hokuto no Gun
April 26, 2018
Zero - The Man of the Creation v.04 c.25 Hokuto no Gun
Zero - The Man of the Creation v.04 c.25 Hokuto no Gun
April 25, 2018
Super Doctor K v.10 c.81 Hokuto no Gun
Super Doctor K v.10 c.81 Hokuto no Gun
April 24, 2018
Hawkwood v.02 c.09 HappyScans!, Hokuto no Gun
April 23, 2018
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.03 c.5.5 HappyScans!, Hokuto no Gun
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.03 c.5.5 HappyScans!, Hokuto no Gun
April 22, 2018
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen v.01 c.03 HappyScans!, Hokuto no Gun
April 20, 2018
Kengan Ashua v.13 c.104 Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.13 c.104 Hokuto no Gun
April 19, 2018
Zenikko v.03 c.10 HappyScans!, Hokuto no Gun
Zenikko v.03 c.10 HappyScans!, Hokuto no Gun
April 18, 2018
Reddo Shi–sa– v.01 c.03 Hokuto no Gun
Reddo Shi–sa– v.01 c.03 Hokuto no Gun
April 17, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.34 Hokuto no Gun
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.34 Hokuto no Gun
April 16, 2018
Otokojuku Gaiden - Daigouin Jaki v.01 c.02 Hokuto no Gun
Otokojuku Gaiden - Daigouin Jaki v.01 c.02 Hokuto no Gun
April 15, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.03 c.17 Hokuto no Gun
April 14, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.93 Hokuto no Gun
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.21 c.161 Hokuto no Gun
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.21 c.161 Hokuto no Gun
April 12, 2018
Kengan Ashua v.13 c.103 Hokuto no Gun
April 11, 2018
Zero - The Man of the Creation v.04 c.24 Hokuto no Gun
April 10, 2018
Super Doctor K v.09 c.80 Hokuto no Gun
Super Doctor K v.09 c.80 Hokuto no Gun
April 9, 2018
Hawkwood v.02 c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
Hawkwood v.02 c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun