Light Novel Bastion

July 17, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.163 Light Novel Bastion
July 14, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.162 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.161 Light Novel Bastion
July 10, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.160 Light Novel Bastion
July 9, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.159 Light Novel Bastion
July 7, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.158 Light Novel Bastion
July 4, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.157 Light Novel Bastion
June 27, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) Side Story 24 Light Novel Bastion
June 24, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.155 Light Novel Bastion
June 22, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.154 Light Novel Bastion
June 8, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.153 Light Novel Bastion
June 5, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.152 Light Novel Bastion
June 3, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.151 Light Novel Bastion
May 30, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.150 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.149 Light Novel Bastion
May 28, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) Side Story 23 Light Novel Bastion
May 26, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.148 Light Novel Bastion
May 24, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.147 Light Novel Bastion
May 22, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.146 Light Novel Bastion
May 16, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.145 Light Novel Bastion
May 15, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.144 Light Novel Bastion
May 14, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.143 Light Novel Bastion
May 13, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) Side Story 22 Light Novel Bastion
May 12, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.142 Light Novel Bastion
May 9, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.141 Light Novel Bastion
May 4, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.140 Light Novel Bastion
May 1, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.139 Light Novel Bastion
April 30, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.138 Light Novel Bastion
April 29, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.137 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.137 Light Novel Bastion
April 26, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.136 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.136 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.135 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.135 Light Novel Bastion
April 24, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.134 Light Novel Bastion
March 19, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.127 Light Novel Bastion
March 13, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.125 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.125 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.124 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.124 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.126 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.126 Light Novel Bastion
February 18, 2018
Kimi wa Tsukiyo ni Hikari Kagayaku (Novel) v.01 c.04 Light Novel Bastion
Kimi wa Tsukiyo ni Hikari Kagayaku (Novel) v.01 c.04 Light Novel Bastion
Kimi wa Tsukiyo ni Hikari Kagayaku (Novel) v.01 c.03 Light Novel Bastion
Kimi wa Tsukiyo ni Hikari Kagayaku (Novel) v.01 c.03 Light Novel Bastion
February 14, 2018
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) Side Story 15 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) Side Story 15 Light Novel Bastion
February 8, 2018
Kimi wa Tsukiyo ni Hikari Kagayaku (Novel) v.01 c.02 Light Novel Bastion
Kimi wa Tsukiyo ni Hikari Kagayaku (Novel) v.01 c.02 Light Novel Bastion
January 28, 2018
Kimi wa Tsukiyo ni Hikari Kagayaku (Novel) v.01 c.01 Light Novel Bastion
December 26, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) Side Story 14 Light Novel Bastion
December 24, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) Side Story 13 Light Novel Bastion
December 22, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) Side Story 12 Light Novel Bastion
December 21, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.118 Light Novel Bastion
December 20, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.117 Light Novel Bastion
December 18, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.116 Light Novel Bastion
December 17, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.115 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.114 Light Novel Bastion
December 15, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.113 Light Novel Bastion
December 14, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) Side Story 11 Light Novel Bastion
December 12, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.112 Light Novel Bastion
December 11, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.111 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.110 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.109 Light Novel Bastion
December 10, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.110 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.109 Light Novel Bastion
December 9, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.108 Light Novel Bastion
December 7, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.107 Light Novel Bastion
December 6, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.106 Light Novel Bastion
December 5, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.105 Light Novel Bastion
December 4, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.104 Light Novel Bastion
November 26, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.103 Light Novel Bastion
November 24, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) Side Story 10 Light Novel Bastion
November 22, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.102 Light Novel Bastion
November 20, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.101 Light Novel Bastion
November 18, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.100 Light Novel Bastion
November 17, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.99 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.98 Light Novel Bastion
November 11, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.97 Light Novel Bastion
November 6, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) Side Story 9 Light Novel Bastion
November 2, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) Side Story 8 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) v.04 Character Summary Light Novel Bastion
October 28, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.96 Light Novel Bastion
October 27, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.95 Light Novel Bastion
October 26, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.94 Light Novel Bastion
October 16, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.90 Light Novel Bastion
October 14, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.89 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.88 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.87 Light Novel Bastion
October 12, 2017
Tutorial Neomu Eolyeobda (Novel) c.102 Light Novel Bastion
Tutorial Neomu Eolyeobda (Novel) c.101 Light Novel Bastion
October 6, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.85 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.84 Light Novel Bastion
September 26, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.80 Light Novel Bastion
September 25, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.79 Light Novel Bastion
September 24, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.78 Light Novel Bastion
September 23, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.77 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.76 Light Novel Bastion
September 22, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.75 Light Novel Bastion
September 21, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.74 Light Novel Bastion
September 17, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.72 Light Novel Bastion
September 16, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.71 Light Novel Bastion
August 18, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.63 Light Novel Bastion
Tutorial Neomu Eolyeobda (Novel) c.70 Light Novel Bastion
August 17, 2017
The Lazy Swordmaster (Novel) c.146 Light Novel Bastion
The Lazy Swordmaster (Novel) c.145 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.62 Light Novel Bastion
August 16, 2017
The Lazy Swordmaster (Novel) c.144 Light Novel Bastion
August 15, 2017
Max Level Newbie (Novel) c.84 Light Novel Bastion
The Lazy Swordmaster (Novel) c.143 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.61 Light Novel Bastion
August 14, 2017
Kuro no Maou (Novel) c.372 Light Novel Bastion
Tutorial Neomu Eolyeobda (Novel) c.69 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.60 Light Novel Bastion
The Lazy Swordmaster (Novel) c.142 Light Novel Bastion
August 13, 2017
Max Level Newbie (Novel) c.83 Light Novel Bastion
August 12, 2017
Kuro no Maou (Novel) c.371 Light Novel Bastion
The Lazy Swordmaster (Novel) c.141 Light Novel Bastion
August 11, 2017
Tutorial Neomu Eolyeobda (Novel) c.68 Light Novel Bastion
August 10, 2017
The Lazy Swordmaster (Novel) c.140 Light Novel Bastion
The Lazy Swordmaster (Novel) c.139 Light Novel Bastion
Tutorial Neomu Eolyeobda (Novel) c.67 Light Novel Bastion
August 9, 2017
Kuro no Maou (Novel) c.370 Light Novel Bastion
The Lazy Swordmaster (Novel) c.138 Light Novel Bastion
August 8, 2017
Tutorial Neomu Eolyeobda (Novel) c.66 Light Novel Bastion
August 7, 2017
Max Level Newbie (Novel) c.82 Light Novel Bastion
The Lazy Swordmaster (Novel) c.137 Light Novel Bastion
Nidome no Yuusha (Novel) c.30 Light Novel Bastion
August 6, 2017
The Lazy Swordmaster (Novel) c.136 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.59 Light Novel Bastion
Tutorial Neomu Eolyeobda (Novel) c.65 Light Novel Bastion
August 4, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.58 Light Novel Bastion
August 3, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.57 Light Novel Bastion
August 2, 2017
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.56 Light Novel Bastion
August 1, 2017
Tutorial Neomu Eolyeobda (Novel) c.64 Light Novel Bastion
July 31, 2017
Max Level Newbie (Novel) c.81 Light Novel Bastion
Tutorial Neomu Eolyeobda (Novel) c.63 Light Novel Bastion
Kuro no Maou (Novel) c.369 Light Novel Bastion
July 30, 2017
Tutorial Neomu Eolyeobda (Novel) c.62 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.55 Light Novel Bastion
July 28, 2017
The Lazy Swordmaster (Novel) c.135 Light Novel Bastion
The Lazy Swordmaster (Novel) c.134 Light Novel Bastion
The Lazy Swordmaster (Novel) c.134 Light Novel Bastion
Tutorial Neomu Eolyeobda (Novel) c.61 Light Novel Bastion
Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi (Novel) c.54 Light Novel Bastion
July 27, 2017
The Lazy Swordmaster (Novel) c.133 Light Novel Bastion
Tutorial Neomu Eolyeobda (Novel) c.60 Light Novel Bastion
Kuro no Maou (Novel) c.368 Light Novel Bastion
Kuro no Maou (Novel) c.367 Light Novel Bastion