Shuto Heru

Releases

v.14 c.90 July 15, 2017 HappyScans!
v.14 c.89 July 7, 2017 HappyScans!
v.14 c.88 June 30, 2017 HappyScans!
v.14 c.87 June 21, 2017 HappyScans!
v.14 c.86 June 11, 2017 HappyScans!
c.86 June 11, 2017 HappyScans!
v.14 c.85 June 6, 2017 HappyScans!
v.13 c.84 January 1, 2017 HappyScans!
v.13 c.83 December 25, 2016 HappyScans!
v.13 c.82 December 13, 2016 HappyScans!
v.13 c.81 November 30, 2016 HappyScans!
v.13 c.80 November 13, 2016 HappyScans!
v.13 c.79 October 30, 2016 HappyScans!
v.12 c.78 October 8, 2016 HappyScans!
v.12 c.77 September 28, 2016 HappyScans!
v.12 c.76 August 27, 2016 HappyScans!
v.17 c.75 August 14, 2016 HappyScans!
c.74 July 27, 2016 HappyScans!
c.73 July 7, 2016 HappyScans!
v.11 c.72 May 25, 2016 HappyScans!
v.11 c.71 May 8, 2016 HappyScans!
c.70 April 22, 2016 HappyScans!
c.69 April 13, 2016 HappyScans!
c.68 April 13, 2016 HappyScans!
c.67 April 3, 2016 HappyScans!
c.66 February 28, 2016 HappyScans!
c.65 February 9, 2016 HappyScans!
c.64 January 26, 2016 HappyScans!
c.63 January 11, 2016 HappyScans!
v.10 c.62 December 30, 2015 HappyScans!
v.10 c.61 December 19, 2015 HappyScans!
c.60 December 7, 2015 HappyScans!
c.59 November 28, 2015 HappyScans!
c.58 November 28, 2015 HappyScans!
c.57 November 16, 2015 HappyScans!
c.56 October 15, 2015 HappyScans!
c.55 October 5, 2015 HappyScans!
c.54 September 20, 2015 HappyScans!
v.08 c.53 September 11, 2015 HappyScans!
v.08 c.52 August 22, 2015 HappyScans!
v.08 c.51 August 8, 2015 HappyScans!
v.08 c.50 July 29, 2015 HappyScans!
v.08 c.49 July 1, 2015 HappyScans!
v.07 c.48 June 27, 2015 HappyScans!
v.07 c.47 June 3, 2015 HappyScans!
v.07 c.46 May 23, 2015 HappyScans!
v.07 c.45 May 9, 2015 HappyScans!, Manga at the End of Time
c.45 May 9, 2015 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.07 c.44 April 27, 2015 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.07 c.43 March 1, 2015 HappyScans!
v.06 c.42 November 14, 2014 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.06 c.41 October 29, 2014 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.06 c.40 October 9, 2014 HappyScans!
v.06 c.39 September 26, 2014 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.06 c.38 July 13, 2014 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.06 c.37 June 22, 2014 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.05 c.36 May 27, 2014 HappyScans!, Manga at the End of Time
c.36 May 27, 2014 HappyScans!
v.05 c.35 April 29, 2014 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.05 c.34 April 23, 2014 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.05 c.33 April 20, 2014 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.05 c.32 January 24, 2014 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.05 c.31 January 14, 2014 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.05 c.30 January 8, 2014 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.04 c.29 October 27, 2013 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.04 c.28 October 24, 2013 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.04 c.27 September 28, 2013 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.04 c.26 September 17, 2013 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.04 c.25 September 5, 2013 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.04 c.24 September 1, 2013 HappyScans!, Manga at the End of Time
v.04 c.23 August 28, 2013 HappyScans!, Manga at the End of Time
c.24 August 2, 2011 Milky Translation
c.23 July 20, 2011 Milky Translation
v.01 c.08 October 2, 2010 Milky Translation
v.01 c.07 October 2, 2010 Milky Translation
v.01 c.06 October 2, 2010 Milky Translation
v.01 c.05 October 2, 2010 Milky Translation
v.01 c.04 October 2, 2010 Milky Translation
v.01 c.03 October 2, 2010 Milky Translation
v.01 c.02 October 2, 2010 Milky Translation
v.01 c.01 October 2, 2010 Milky Translation
v.03 c.22 September 16, 2010 Milky Translation
v.03 c.21 September 15, 2010 Milky Translation
v.03 c.20 September 15, 2010 Milky Translation
v.03 c.19 (v2) February 28, 2010 Milky Translation
v.03 c.18 (v2) February 28, 2010 Milky Translation
v.03 c.17 (v2) February 28, 2010 Milky Translation
c.19 February 20, 2010 Milky Translation
c.18 February 20, 2010 Milky Translation
c.17 December 9, 2009 Milky Translation
c.16 November 20, 2009 Milky Translation
c.15 November 6, 2009 Milky Translation
c.14 October 26, 2009 Milky Translation
c.13 August 16, 2009 Milky Translation
c.12 August 12, 2009 Milky Translation
c.11 August 12, 2009 Milky Translation
c.10 August 11, 2009 Milky Translation
c.09 August 11, 2009 Milky Translation
v.01 c.08 August 9, 2009 Milky Translation
v.01 c.07 August 9, 2009 Milky Translation
v.01 c.06 August 8, 2009 Milky Translation
v.01 c.01 (v2) August 7, 2009 Milky Translation
v.01 c.05 August 7, 2009 Milky Translation
v.01 c.04 August 7, 2009 Milky Translation
v.01 c.03 August 7, 2009 Milky Translation
v.01 c.02 August 6, 2009 Milky Translation
v.01 c.01 August 5, 2009 Got Milk Motherfucker?