Asuka @ Miraikei

Releases

v.03 c.18 June 13, 2016 Hokuto no Gun
v.03 c.17 May 30, 2016 Hokuto no Gun
v.03 c.16 May 17, 2016 Hokuto no Gun
v.03 c.15 April 12, 2016 Hokuto no Gun
v.03 c.14 April 2, 2016 Hokuto no Gun
v.03 c.13 March 20, 2016 Hokuto no Gun
c.12 March 4, 2016 Hokuto no Gun
c.11 February 17, 2016 Hokuto no Gun
v.02 c.10 January 26, 2016 Hokuto no Gun
v.02 c.09 December 11, 2015 Hokuto no Gun
v.02 c.08 September 25, 2015 Hokuto no Gun
v.02 c.07 September 12, 2015 Hokuto no Gun
v.01 c.06 September 1, 2015 Hokuto no Gun
v.01 c.05 August 20, 2015 Hokuto no Gun
v.01 c.04 August 9, 2015 Hokuto no Gun
v.01 c.03 July 28, 2015 Hokuto no Gun
v.01 c.02 July 16, 2015 Hokuto no Gun
v.01 c.01 July 4, 2015 Hokuto no Gun